BURIRAMPITTHAYAKHOM SCHOOL

แสดงความยินดีนักเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับ นายเต็มชนม์ พันธะเสน รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ "NJ Spelling Bee 2018" ได้รับรางวัลไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 เดือน เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561


Team Member 1

นายวรนันท์ เวียงนนท์

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 6

Team Member 2

นางสาวญาดา ภูวขจรพาณิช

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 6

Team Member 2

นางสาวคีตภัทร ช่วยคิด

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 6

Team Member 2

นางสาวชารียา ผลเจริญ

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 6

Team Member 2

เด็กหญิงณิชาภัทร นาคดี

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นางสาวภัคภร จุนถิระพงศ์

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นางสาวนาทหทัย รบศึก

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นายอัษฎาวุฒิ วงศ์ภัทรดี

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นางสาววรินรำไพ จำปาแดง

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นางสาวธันยพร ปริวัฒนศักดิ์

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นายพงศ์ชนัญญ์ วงษ์วิจิตสุข

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นายธนกร เจริญพันธ์

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

เด็กชายศุภฤกษ์ สุขดา

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

Team Member 2

นางสาวจีรนันท์ ช่างสลัก

ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาผปีที่ 3

บุรีรัมย์เกมส์ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

  • บุรีรัมย์พิทยาคม

Link