รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ สมัครสอบถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 และ สอบในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
ระเบียบการสมัครสอบคณิตศาสตร์ >> ดาวน์โหลดที่นี่ << สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัครณัฐ บุญมะยา โทร. 061-0457497
ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ระดับชั้น การชำระเงิน
1
เด็กชายภณกรณพัฒน์ อริยอนันตชัย บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
2
นางสาวกัญญณิช วิริต บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
3
นางสาวเขมกุล คุณโคตร บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
4
เด็กชายจักรภพ เนื่องมี บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
5
เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง มารีย์อนุสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
6
เด็กชายกฤตินัย เกิดมณี มารีย์อนุสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
7
เด็กหญิงชญาดา เทียนวรรณ นางรอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
8
เด็กชายวิลเลี่ยม เอสซากิ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
9
เด็กหญิงมทินา ทองปอ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
10
นางสาวศศิพิมพ์ หวาวิลัย พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
11
เด็กชายณัฎฐกรณ์ มูลสามารถ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
12
เด็กหญิงมีนา ทาเงิน พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
13
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนศรี พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
14
นายธนภัทร นามวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
15
นางสาวอริสรา กองรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
16
เด็กหญิงจารุภา จุนถิระพงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
17
เด็กหญิงพัฒน์นรี เหรียญประยูร นางรอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอการชำระเงิน
18
เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทร์น้อย บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
19
นางสาวสุจิตตรา ดึกรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
20
เด็กหญิงกชมน สิมหล้า อนุบาลลำปลายมาศ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
21
นายธนพนธ์ ศรีรัตต์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 รอการชำระเงิน
22
เด็กชายณัฎชนนท์ จุนถิระพงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
23
นายก้องกิดากร มนตรีคลัง บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
24
เด็กชายนราวิชญ์ บุญปลีก มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
25
นางสาวชญาณ์พิมพ์ ปิยารัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
26
นางสาวนิชนันท์ สุครีพธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
27
เด็กหญิงกันต์ฤทัย อารมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
28
นางสาวธัญกรกมล สถานพงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
29
เด็กชายณัฐดนัย บุญปลีก นางรอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
30
เด็กชายคูณฤกษ์ สมกิจศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
31
เด็กชายภาดล สมกิจศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
32
เด็กหญิงนัทธมน วรรณโพธิ์กลาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
33
เด็กหญิงอมลรดา ตากกะโทก ฮั่วเคี้ยว ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
34
เด็กชายณัฐภูมิ บุญมะยา มารีย์อนุสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
35
เด็กชายธนาดล สุขเเจ่ม อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
36
เด็กหญิงธัญชนก พัฒนาประทีป สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
37
เด็กหญิงธนันชพร ครองโสม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
39
เด็กหญิงสุวภัทร ทองสุก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
40
เด็กชายกวีพัตธ์ วิมลอนันธรณ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
41
เด็กชายตรัยคุณ อินทรโสภา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
42
เด็กชายธันยพงศ์ พรหนองเเสน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
43
เด็กชายพิชาภพ เงยวิจิตร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
44
เด็กชายภาณุเมศวร์ ย่ากลาง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
45
เด็กชายภูรินัธ วิเศษนคร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
46
เด็กชายริวธารา เกียรติเจริญศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
47
เด็กชายสุรพัศ เสริมสุข บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
48
เด็กหญิงขวัญรัตน์ เจริญเกรียงสกุล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
49
เด็กหญิงญาณันธรณ์ ศิรินุมาศ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
50
เด็กหญิงณิชกานต์ สุขเลิศ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
51
เด็กหญิงธนสร เสรีสงแสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
52
เด็กหญิงธันยาภรณ์ หัตถาธยากูล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
53
เด็กหญิงนัทธมน กาญจนรุจวิวัฒน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
54
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ แต่เชื้อสาย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
55
เด็กหญิงวิชญาดา บุญโสม บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
56
เด็กหญิงสิริกัญญา กางรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
57
เด็กหญิงอัคนิษฐา วัชรวรรณเวทย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
58
เด็กชายก้องภพ โพธิ์เงิน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
59
เด็กชายจิรภัทร พัฒนาประทีป บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
60
เด็กชายชยพล วงศ์พิพัฒน์ชัย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
61
เด็กชายณัฐวงศ์ จันทร์ชูวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
62
เด็กชายบวร แซ่เตีย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
63
เด็กชายพันธวิศ อัมไพพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
64
เด็กชายรัชพล ประจญศานต์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
65
เด็กหญิงขวัญจิรา ขยันชุมนุม บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
66
เด็กหญิงณัชชา เหล่าบรรเทา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
67
เด็กหญิงณัฐกฤตา เยาว์รัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
68
เด็กหญิงนปุณดา พงศ์สุธนะ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
69
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปัญนะทุภา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
70
เด็กหญิงมาตาณัฎฐากร มีธนสิงหกุล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
71
เด็กหญิงรุจิภา แสนศรีเชาว์พันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
72
เด็กหญิงวรรณวรษา จันละออ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
73
เด็กหญิงวิรัลพัชร นิติไชยโรจน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
74
เด็กหญิงศิวนันท์ รัตน์บันรินทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
75
นายเทพนิมิต ชำนิกล้า บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
76
นายกฤตรัฐ มูลมณี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
77
นายชวิน ไชยรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
78
เด็กชายธีทัต ธรรมารุ่งเรือง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
79
นายนภัสกร ติยะไทธาดา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
80
นายนิรวิทย์ โอรสรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
81
นายบุญปวีณ เรืองไพศาล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
82
นายปวริศร์ นามบุดดี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
83
นางสาวเเก้วเก้า ธรรมรักษา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
84
นางสาวเบญญาภา ชนุดรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
85
นางสาวเปรมปวีณ์ วิเศษสัตย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
86
เด็กหญิงแทนญ่า อภิสิทธิ์เกษม บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
87
เด็กหญิงกานติชา โล่นวรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
88
นางสาวจิญนิจ ชาติมนตรี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
89
นางสาวชนม์นิภา เงาะลำดวน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
90
นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาอินทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
91
นางสาวณัฐณิชา พรหมบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
92
นางสาวธนัชพร สิงหพีรกุล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
93
นายปิยวัฒน์ พัวอุดมเจริญ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
94
นายพสิษฐ์ วรรณโกษิตย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
95
เด็กชายพันธกานต์ เทพนคร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
96
นายภูริ เสาร์ทอง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
97
นายภูริช รัตนเมธาโกศล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
98
นายศรรวริศ ศิลา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
99
เด็กชายอธิษฐ์ คงลี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
100
นางสาวธัญชนก เพชรรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
101
เด็กหญิงธัญญรัศม์ ลีลัครานนท์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
102
เด็กหญิงธัญวรัตม์ รุ่งอร่ามศิลป์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
103
เด็กหญิงพลอยชมพู รัตนกุลจีระชัย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
104
นางสาววรวรรณ วรรณปะเก บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
105
นางสาววริศรา เจ็นประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
106
นางสาวศุภาพิชญ์ ไชยเยชน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
107
เด็กหญิงอัจฉรียา จงกล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
108
เด็กหญิงจันทรรัตน์ วชิรไชยนันท์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
109
เด็กหญิงจิราวรรณ อังกุลดี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
110
เด็กหญิงธนวันต์ เชิงสะอาด บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
111
เด็กหญิงบุญทิพย์ อุรารัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
112
เด็กหญิงนัยน์ภัค กรีธาธร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
113
เด็กชายกฤตเมธ บำรุงไทย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
114
เด็กชายจักรินทร์ เจนถาวร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
115
เด็กชายภูริ ศิลาชัย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
116
เด็กหญิงฐิติวรดา วันศร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
117
เด็กหญิงจิรานันท์ ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
118
เด็กชายกรวิชญ์ วันตะธรรม บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
119
เด็กชายกฤษฎา จำปาแดง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
120
เด็กชายกันตพัชร วรรณสินธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
121
เด็กชายกิตติพงษ์ สมใจ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
122
เด็กชายญาณกร จงนบกลาง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
123
เด็กชายดุลยเดช พวงจำปี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
124
เด็กชายธีรภัทร จินพละ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
125
เด็กชายนิติเกศ ศรีจินดา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
126
เด็กหญิงเกศเเก้ว ธรรมรักษา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
127
เด็กหญิงกชพร ซึ่งเสน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
128
เด็กหญิงกรกนก จะนันท์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
129
เด็กหญิงกรญาณี อนุสรหิรัญการ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
130
เด็กหญิงกรองมาลิน มหาวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
131
เด็กหญิงจันทรา คะริบรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
132
เด็กหญิงชญานันท์ แก้วระวัง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
133
เด็กหญิงชนิดาภา โสดี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
134
เด็กหญิงชยธร สุขใส บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
135
เด็กหญิงญาณันธร ไชยสุริยา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
136
เด็กหญิงญาดา วงษ์ตรี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
137
เด็กหญิงฐิติกานต์ ชึดนอก บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
138
เด็กหญิงณัฐวดี สีรุ้ง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
139
เด็กหญิงณัถธภร ชิดไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
140
เด็กชายกฤติน กฤตสิน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
141
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ เทียนศิริวงศากุล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
142
เด็กชายพงศ์ภวัต นามสิมมา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
143
เด็กชายพิพัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
144
เด็กชายพีรภาส ศรีวังราช บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
145
เด็กชายพีรวิชญ์ สันตะโภค บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
146
เด็กชายพีระพัฒน์ เกรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
147
เด็กชายวีรวิชญ์ นิธิศไพศาลกุล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
148
เด็กหญิงธนิษฐา นามวงศา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
149
เด็กหญิงธมนวรรณ วัฒนาวงศ์เสถียร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
150
เด็กหญิงธัญณรัตน์ มงคลไชยวัฒน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
151
เด็กหญิงนภสร นพคุณ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
152
เด็กหญิงนาริสา เเองค์เออร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
153
เด็กหญิงปวริศา สะอาดรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
154
เด็กหญิงพรนภัส นครไชย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
155
เด็กหญิงพิรญาณ์ ศรีโคตร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
156
เด็กหญิงภัทราวดี แผ้วพลสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
157
เด็กหญิงรชยา แช่มรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
158
เด็กหญิงวรรณิษา ปราบไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
159
เด็กหญิงวรวลัญช์ จันทร์โสภา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
160
เด็กหญิงศุภกานต์ เกษรบัว บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
161
เด็กชายณภัทร ประยูรพุฒิวณิชย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
162
เด็กชายทยาวุธ สลุบพล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
163
เด็กชายธนิก ตลับเพชร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
164
เด็กชายธิปก แซมรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
165
เด็กชายนราวิชญ์ ยืนยั่ง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
166
เด็กชายพลพร สุ่มมาตร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
167
เด็กชายยิ่งปราชญ์ ประทุมเมศ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
168
เด็กชายวิวัฒน์ชัย แดงสี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
169
เด็กหญิงกมลชนก ดองโพธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
170
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อังคศิริชัย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
171
เด็กหญิงฉัตรธิดา สอพิมาย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
172
เด็กหญิงชนะการ ทรงชัยสงวน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
173
เด็กหญิงชนิดาภา ดวงจันทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
174
เด็กหญิงฑิฆัมพร กาละซิรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
175
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บูชารัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
176
เด็กหญิงธีรา บุญฉลาด บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
177
เด็กหญิงนาถยา หมื่นไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
178
เด็กหญิงนานาพร ปุรณะศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
179
เด็กหญิงปณาลี พลอยเพ็ชร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
180
เด็กหญิงณฐนรรจ์ คิดถูก บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
181
เด็กหญิงพิชญาวี จารุจินดา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
182
เด็กหญิงมิ่งกมล แก้วอรสาร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
183
เด็กชายก้องสกุล ผลเจริญ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
184
เด็กชายณัฐปกรณ์ พรมบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
185
เด็กชายธนกฤต เรืองปรัชญากุล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
186
เด็กชายธรรมวิท ถือชัย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
187
เด็กชายน้อมเกล้า เกลี้ยงไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
188
เด็กชายพัฒนพงศ์ เคลือบสูงเนิน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
189
เด็กชายศิวกร สะเริญรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
190
เด็กหญิงคณิตตา สุครีพธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
191
เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
192
เด็กหญิงธัญชนก ทรัพย์คงคา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
193
เด็กหญิงธัญวรัตม์ วะโรรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
194
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จินดาศรี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
195
เด็กหญิงฟ้าลัดดา บุญชัย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
196
เด็กหญิงมนต์ปกาญจน์ สนิทจันทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
197
เด็กหญิงรักษิณา ฐิติกรยินดี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
198
เด็กหญิงวรรณจิรา วรรณสุรชาติ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
199
เด็กหญิงวรางค์ศิริ ดาทอง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
200
เด็กหญิงวิรัลพัชร มหรรฆสุวรรณ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
201
เด็กหญิงสุทธิกานต์ โพธิ์กลาง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
202
เด็กหญิงอชิรญา เต็กจินดา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
203
เด็กหญิงอภิชญา เชาวนศิลป์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
204
เด็กหญิงอภิสมัย วิเศษรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
205
เด็กหญิงวิชญาดา ปวงสุข จตุราษฎร์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
206
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจดี ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
207
เด็กหญิงพิอาทิตยา จันมณี ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
208
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา สกิจรัมย์ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
209
เด็กชายวิศรุต จิตต์จรูญศรี ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
210
เด็กชายวรัญญู ศรีธรรมมา เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
211
เด็กชายกฤตภาส พรหมบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
212
เด็กชายชิษณุพงษ์ เนตรวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
213
เด็กชายพิโมกษ์ คำแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
214
เด็กชายวชิรวิชญ์ สุวะโจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
215
เด็กชายปกรณ์เกีรยติ วิทยาไพโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
216
เด็กชายวรรธณเดช จงสง่ากลาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
217
เด็กหญิงณัฐภัสสร ต้นจำปา เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
218
เด็กหญิงกนกนาถ คงยศ เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
219
เด็กชายเมธิชัย ยืนยง เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
220
เด็กชายฐปนวัฒน์ พลอำนวย เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
221
เด็กหญิงพิชามญชุ์ จรูญภาค เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
222
เด็กหญิงพัฒน์นรี ค้ำชู เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
223
เด็กชายกล้า พิมสิงห์ เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
224
เด็กชายกษิดิศ วงษ์วิบูลเศรษฐ์ เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
225
เด็กชายสุขกาย ปราสาร เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
226
เด็กชายอธิคุณ วงษ์คำจันทร์ เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
227
เด็กชายมรุพงศ์ จันทะสอน เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
228
เด็กชายณัชพล เตชากาญจนภัทร เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
229
เด็กชายศิวกร กำจร เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
230
เด็กชายภัทรกร บุญมี เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
231
เด็กหญิงธันวารัตน์ ขันโอฬาร เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
232
เด็กหญิงกัญจนพร เล่ห์กล เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
233
เด็กหญิงนรินทิพย์ เรืองโสม เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
234
เด็กหญิงณัฏฐจิราภา แก้วเกิด เทศบาลท่าตูม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
235
เด็กหญิงลวัณรัตน์ เทพราชา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
236
เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
237
เด็กหญิงธนิดา เลิศสกุล อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 รอการชำระเงิน
238
เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์ คิดรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
239
เด็กหญิงธนิสร ชัยดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
240
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยศรีรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
241
เด็กหญิงณัฐนันท์ ตั้งประเสริฐวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
242
เด็กชายธีรเมธ แสนสมบัติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
243
เด็กชายกฤติน วชิราสุริยา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
244
เด็กหญิงสิริกัญญา อุ่นอินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
245
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ จันทศิลป์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
246
เด็กหญิงเณย์ ชัยอริยวรวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
247
เด็กหญิงภัสสร สิริประภากร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
248
เด็กหญิงณัฐวดี โอทารัมย์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 รอการชำระเงิน
249
เด็กชายตะวัน ช่วยประสิทธิ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
250
เด็กหญิงพิชญาภา อู่วิเชียร อนุบาลกมลลักษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
251
เด็กหญิงกานต์ธีรา ศูนย์ณรงค์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
252
เด็กหญิงไอรดา อินรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
253
นางสาว บัวขวัญ พานทอง บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
254
เด็กชายธีร์กวิน ชัยอริยวรวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
255
เด็กหญิงตุลยากร ประเสริฐศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
256
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ศริญญาวัจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
257
เด็กชายสรวิศ ขำเอนก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
258
เด็กชายไกรวิชญ์ ยานรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
259
เด็กชายพัทธดนย์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
260
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์ สิริรุ่งวนิช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
261
เด็กหญิงโชติกา เงยวิจิตร บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
262
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ กรุณกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
263
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำต้นวงษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
264
เด็กหญิงพัชราภา ถูประกัน บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
265
เด็กหญิงศิรประภา จงเพียร บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
266
เด็กหญิงณิชชาวีณ์ ชุมแวงวาปี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
267
เด็กหญิงรมิดาภา สิทธิการค้า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
268
เด็กชายกองธรรม เวชชศาสตร์ นางรอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระเงินแล้ว
269
เด็กชายธนราชัน ภาคอุดม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
270
เด็กหญิงโชติกา ศรีก้อม เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
271
เด็กหญิงอันดา แก้วอรสาน เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
272
เด็กหญิงชิสา วิโสรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
273
เด็กชายพุทธรักษา คำผาย บุรีรัมย์พิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
274
เด็กชายฐิติกร เสงี่ยมศักดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
275
เด็กหญิงเฌอฟ้า โสภักดี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
276
เด็กหญิงณิชานันท์ จินพละ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
277
เด็กชายพรพิพัฒน์ มาตา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
278
เด็กชายภูมิภัทร ก่อแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
279
เด็กหญิงพรสรวง คุดรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
280
เด็กหญิงศิวาพร สุนนทะนาม บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
281
เด็กหญิงอชิรญาณ์ เศวตเศรนี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
282
เด็กชายจารุกิตติ์ หูไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
283
เด็กชายชนกานต์ แนวถาวร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
284
เด็กชายชยากร ภูมูลเมือง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
285
เด็กชายณัฐิวุฒิ กุสิรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
286
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ เรืองศรีมั่น บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
287
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่อึง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
288
เด็กชายพีรภัทร์ ปลื้มดวง บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
289
เด็กชายศุภัฏฌา อึ้งตระกูล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
290
เด็กชายอนันตะ ตูรินี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
291
เด็กหญิงกัญจ์หทัย สุวรรณวงษ์ชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
292
เด็กหญิงกัญญวรา พาสว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
293
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีพิมล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
294
เด็กชายเตชิต รัตรถาวรกิติ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
295
เด็กชายถิรปภัทร แก้วแกมดา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
296
เด็กชายพิมลวรรณ เต้นภูษา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
297
เด็กหญิงพิชชาภา สิมสวย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
298
เด็กหญิงติยาภรณ์ ศิริพจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
299
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีพัฒนสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
300
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีแย้ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
301
เด็กหญิงจินตภาณัฏฐ์ สำราญรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
302
เด็กหญิงกิดากร โพธิ์เงิน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
303
เด็กชายสถิตคุณ ศรีสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
304
เด็กชายศุกลภัทร กลางราช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
305
เด็กชายศิฐิพัฐ เรืองไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
306
เด็กหญิงณิฌา โรจน์รัตน์ศิริกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
307
เด็กหญิงปสุตา ศรีแสนปาง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
308
เด็กชายธรรพ์ แสงเบญจา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
309
เด็กหญิงณัฐกมล ชะเดืองรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
310
เด็กชายศกุลภัทร ปุลันรัมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
311
เด็กหญิงกัลยกร ประเสริฐศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
312
เด็กหญิงจิรัชญา จันท์ครบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
313
เด็กหญิงรชยา วัฒนาชีพ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
314
เด็กหญิงชาคริยา ตั้งบวรธรรมา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
315
เด็กชายอัสมา ศิริจันทรกานต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินแล้ว
316
เด็กหญิงภูริชญา เมฆะสุวรรณ์ มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
317
เด็กชายภคภัทร อภัยจิตต์ มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
318
เด็กชายชนาภา วิเศษชาติ มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
319
เด็กชายคุณภัทร วงศ์โนนงิ้ว มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
320
เด็กชายศุภวิชญ์ กิจสมัย มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินแล้ว
321
เด็กชายชัชนันท์ นวลจันทร์ มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินแล้ว
322
เด็กชายอินทร์กวิน บุญมี มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
323
เด็กหญิงกนกลดา ลิมาธิรักษ์ มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
324
เด็กหญิงปณาลี กิ่งสีดา มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำระเงินแล้ว
325
เด็กชายธนกฤต สาครไทย มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
326
เด็กหญิงอิสรีย์ แจ้งประจักษ์ มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
327
เด็กหญิงชนัดดา วัฒนกุล มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
328
เด็กหญิงชนัฐกานต์ ดาทอง มารีย์พิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
329
เด็กชายสหภาพ เอียการนา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
330
เด็กหญิงเกศกนก พลวงษ์ศรี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
331
เด็กหญิงญาณภา สืบไทย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินแล้ว
332
เด็กหญิงปริยาภัทร พันธ์นุภา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
333
เด็กหญิงปรียดา ทะเรืองรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
334
เด็กหญิงภูษณิศา ทองบ่อ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
335
เด็กหญิงวรรณสิรินทร์ สมคุณา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
336
เด็กหญิงศุภิสรา สนองชาติ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
337
เด็กหญิงอรวรา รัตนะวรรณ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
338
เด็กชายอภิวนันท์ ปูคะภาค บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
339
เด็กหญิงปิยนุช ประจงบัว บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
340
เด็กหญิงวชิรญาณ์ จำปา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
341
เด็กหญิงสุภัสสรณ์ สุวรรณรัตน์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
342
เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา เคอร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
343
เด็กหญิงปภาวี ชัดประเสริฐ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
344
เด็กหญิงพิชญาวี ประเสริฐศรี บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 ชำระเงินแล้ว
345
เด็กหญิงกมลชนก ปรีชา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
346
เด็กหญิงปวันรัตน์ แย้มประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
347
เด็กชายวิทวัส วารัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
348
เด็กหญิงฐิติพร บุญสิทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
349
เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรบรรพต บุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 ชำระเงินแล้ว
350
เด็กชายกฤษฏิ์ โพธิ์เงิน บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
351
เด็กชายณัฐกร พลบุบผา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
352
เด็กชายณัฐดนัย อิ่มเกิด บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
353
เด็กชายธนกฤต มนุษย์ชาติ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
354
เด็กชายธนภัทร เพชรห้อย บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
355
เด็กชายปฏิพล บุญนำพา บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
356
เด็กชายปิยะพล ตุ่นป่า บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
357
เด็กชายพงศ์พล อุ่นทะเล บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
358
เด็กหญิงเทพธิดา ซาร่า ฮิวส์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
359
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีรังกูร บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
360
เด็กหญิงโศจิรัตน์ ศิริสำราญ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
361
เด็กหญิงกนกนาท โคสุวรรณเวช บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
362
เด็กหญิงกวินธิดา แถมจะโปะ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
363
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญรอด บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
364
เด็กหญิงฉันทิกา งามสม บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
365
เด็กหญิงชนาภา ภูวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 ชำระเงินแล้ว
366