วิชาการ - ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 100 คะแนน

โชติกา ภูงามทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์
กัญจนลักษณ์ รุ่งจิวารักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์
ภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์
ภาวินี มหาเดชสุรชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์